Saturday, December 8, 2007

"Bajiprabhu Deshpande" in Khaibar Khind (Now know as Khaibar pass)