Saturday, December 8, 2007

|| Kshatriya Kula vaunsha Gobrahman Pratipalak Sinhasandhish Rajadhiraj Chhtrapati Shivaji Maharaj ||

"Shiv Mudra"